نصری: اشک خونین

اشک خونین
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: منوچهر پازوکی
خواننده: نصری