دلکش: جام طلا

جام طلا
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: دلکش