دلکش: خندهٔ سحر

خندهٔ سحر
شعر: شهر آشوب [محمود ثنایی]
آهنگ: [مهدی] خالدی
خواننده: دلکش