مرضیه: بیداد زمان

بیداد زمان
شعر: [بیژن ترقی]
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone