مرضیه: بیگناه

بیگناه
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه