مرضیه: بگذار بسوزم

بگذار بسوزم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [همایون] خُرم
خواننده: مرضیه