مرضیه: گل گندم

مرضیه گل گندم

گل گندم
آهنگ: بزرگ لشکری
خواننده: مرضیه

گل گندم شکفته، گل گندم یار
می‌کارم همچین و همچون گل گندم، گل گندم، گل گندم، یار
می‌کارم همچین و همچون گل گندم، گل گندم، گل گندم، یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
آسمون آبی و ماه می‌درخشد یار، آسمون آبی و ماه می درخشد یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و هراس ای یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
گل گندم یار، گل گندم یار
ز دل مهر رُخ تو رفتنی نیست یار
غم عشقت به هر کس گفتنی نیست یار
ولیکن سوزش مهر و محبت یار
می‌‌دونند مردم، بنهفتنی نیست یار
. . .
. . .

* * *

error: Content is protected !!