مصطفی جاویدان: دم همه دم علی، علی

دم همه دم علی، علی
خواننده: مصطفی جاویدان