سیاوش کسرایی: از این‌سو با خزر (نگاهنگ)

موجت کجاست تا به شکن‌های کاکُلش
عطری ز خاک و خانهٔ خود جستجو کُنم

یادنامه‌ی «سیاوش کسرائی»

* * *