سیاوش کسرایی: از این‌سو با خزر (نگاهنگ)

موجت کجاست تا به شکن‌های کاکُلش
عطری ز خاک و خانهٔ خود جستجو کُنم

یادنامهٔ «سیاوش کسرایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone