محمد نوری: عروسی

عروسی
شعر: تورچ نگهبان
آهنگ: اشکان
خواننده: محمد نوری