الهه: نالهٔ ساز

نالهٔ ساز
شعر: کریم فکور
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: الهه