الهه: تنها شدم

تنها شدم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: الهه