پوران: دل من طاقت نداره (ترانه فیلم)

دل من طاقت نداره
شعر: ؟
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: حاتم طایی

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *