پوران: یار آمد

پوران  یار آمد

یار آمد
شعر: نواب صفا
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاپوری

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *