حمیرا: مرا تنها نگذاری

مرا تنها نگذاری
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

از «بیژن ترقی» و «پرویز یاحقی» در این سایت:

مثلث هنری «پرویز یاحقی»، «بیژن ترقی» و «حمیرا»

* * *