ایرج:‌ ظالم بلا

ظالم بلا
شعر: [رضا] شمسا
آهنگ: [ناصر] تبریزی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!