شهرام غواص: دیوار سنگی

دیوار سنگی
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود جعفری
خواننده: شهرام غواص