پوران: یادش بخیر

یادش بخیر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاپوری

* * *

error: Content is protected !!