نجم‌الدین: مسافر قطار

مسافر قطار
شعر: محلی
خواننده: نجم‌الدین