ناصر مسعودی: به دل جا گرفتی

به دل جا گرفته‌ای
شعر: اطهری کرمانی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!