فریدون فرخزاد: در رو وا نمی‌کنم

در را وا نمی‌کنم
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [هادی] آزرم
خواننده: فریدون فرخزاد