جمشید علیمراد: تنهایی (گروه اعجوبه‌ها)

تنهایی
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: [عماد] رام
تنظیم آهنگ: جردن
خواننده: [جمشید] علیمراد

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *