سلی: نگار

نگار
خواننده: سلی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *