ایرج: حیرانم

حیرانم
شعر: سعدی
آهنگ: [جواد] بدیع‌زاده
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!