ضیاء: سفر کرده

سفر کرده
آهنگ: فریدون مراد
خواننده: ضیاء