ایرج: ای خوشا آنان که قدم در ره میخانه زدند

ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند
شعر: فروغی بسطامی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!