ناصر مسعودی: گیسو طلایی

گیسو طلایی
شعر: [کریم] الفت
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی