ناصر مسعودی: سرگذشت من

سرگذشت من
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: ناصر مسعودی