شهیار قنبری (صدای شاعر) گریه اگر بگذارد: امیر

شهیار قنبری گریه هم می گذرد

گریه اگر بگذارد
شعر و دکلمه:‌ شهیار قنبری
آهنگ و تنظیم: آندارنیک [آساطوریان]
ترانه‌خوان: امیر

تا تو برمی‌خیزم
غزلی می‌ریزم
پرِ پروازم را
از تو می‌آویزم

گریه اگر بگذارد
گریه اگر بگذارد

می‌برم تا دریا
سازِ لب‌سوخته را
پر قویی در آب
آخرین شعرِ ما

گریه اگر بگذارد
گریه اگر بگذارد

با تو خواهم رقصید
با تو خواهم خندید
همه‌ی شعرم را
به تو خواهم بخشید

گریه اگر بگذارد
گریه اگر بگذارد

باز شو مثل سحر
در عبور از هر در
مرغ دریایی باش
خوش بخوانم از سر

گریه هم می‌گذرد
گریه هم می‌گذرد

Paris   ۱۹۸۹

دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵

* * *
این دکلمه ترانه در ساندکلود

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!