پوران:‌ نیلوفر

نیلوفر
شعر: نواب صفا
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاهپوری

ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته‌ای تو
ترک من و دل ای مَه گفته‌ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر
در خلوتم بازآ نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر

تویی نامهربان یا من، نکُن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا بلکه بین سبزه‌ها
ای نوگل دیر آشنا یابم تو را، یابم تو را

آسمانی دلبر من
عشق من نیلوفر من
ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته‌ای تو
ترک من و دل ای مَه گفته‌ای تو

ای دختر صحرا نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر
در خلوتم بازآ نیلوفر، آه نیلوفر، آه نیلوفر

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!