شهروز: موج دریا

موج دریا
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [هادی] آزرم
خواننده: شهروز

error: Content is protected !!