مرضیه: گفتگو کن، جستجو کن

مرضیه گفتگو کن جستجو کن

گفتگو کن، جستجو کن
شعر: مولوی
آهنگ:‌ [حسنعلی] فلاح
تنظیم آهنگ: مصطفی کسروی
خواننده:‌ مرضیه

گفتگو کُن، گفتگو کُن، گفتگو
جستجو کُن، جستجو کُن جستجو
دل سبویی دان و آب عشق را
در سبو کُن در سبو کُن در سبو

شرح سر آن شکنج موی او
مو به مو کُن، مو به مو کُن، مو به مو

رو به های‌ و هو به كوی عاشقان
های‌وهو کُن، های‌وهو کُن، های و هو
های و هو کن های هو کن های و هو

گفتگو کُن، گفتگو کُن، گفتگو
جستجو کُن، جستجو کُن جستجو

* * *

error: Content is protected !!