حسن شماعی‌زاده: نرفتن و موندن

نرفتن و موندن
شعر: محمود محمودی
آهنگ: مارسل [استپانیان]
خواننده: حسن شماعی‌زاده