امشب شب مهتابه (مجموعه ترانه‌ها)

شب مهتاب
(امشب شب مهتابه)
شعر: علی‌اکبر شیدا
آهنگ: علی‌اکبر شیدا

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *