داود مقامی: پاییز

پاییز
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

error: Content is protected !!