جمشید علیمراد: عروس دریا (آسمان بی‌ستاره)

جمشید علیمراد عروس دریا

عروس دریا (آسمان بی‌ستاره)
شعر: [پرویز وکیلی]
آهنگ: [پرویز مقصدی]
خواننده: جمشید علیمراد

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!