محمود وصفی: خدا چرا عاشق شدم!؟

خدا چرا عاشق شدم!؟
شعر: سعید دبیری
آهنگ: فریدون خشنود
خواننده: محمود وصفی

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *