ناصر مسعودی: مسافر

مسافر
شعر: فتنه
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!