داریوش، کیوان، افشین: شیطنت

شیطنت
شعر: رضا شمسا
آهنگ: پرویز مقصدی
خوانندگان: داریوش، کیوان، افشین

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *