الهه: آزرده

آزرده
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: الهه