آفت: شد شد، نشد نشد

شد شد، نشد نشد!
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!