مهدی سپهر: دنیای رنگین

دنیای رنگین
شعر: اصغر واقدی
آهنگ: پرویز منصوری
خواننده: مهدی سپهر

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *