هایده: روز نشاط و طربه (ترانه فیلم)

روز نشاط و طربه
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: هایده
ترانه فیلم: شکوه جوانمردی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!