ضیاء: زنگالو

زنگالو
شعر: خوشدل
آهنگ: خوشدل
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!