ضیاء: نمی‌خوام گریه کنی

نمی‌خوام گریه کنی
شعر: خوشدل
آهنگ: خوشدل
خواننده: ضیاء