پوران: جهان گذران

جهان گذران
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران شاپوری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!