الهه: بیگانه

بیگانه
شعر: اصغر واقدی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: الهه