تاتار: دو کولی

دو کولی
شعر: اعلامی
تنظیم آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: تاتار