روحپرور: تنگ دلت

تنگ دلت
شعر: اعلامی
آهنگ: ایرج طاهری
خواننده: مریم روحپرور