مرضیه: جای پا

مرضیه جای پا

جای پا
شعر:‌ [حسین] شاه‌زیدی
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: مرضیه

چون شد که قدر ما ندانستی
غم مرا ندانستی
پس از آن همه یاری‌ها
ندانم ز رو چه رو ما را
تو نادیده گرفتی

نگفتی سخنی با ما
مرا از چه سبب یارا
تو نادیده گرفتی

مبادا شوی از کرده پشیمان
برو فارغ از این بی‌سر و سامان
خدا پشت و پناهت برو ای جان
گذشت از من و دیگر
تو هم ز آن ‌همه بگذر
مگو با کس قصه‌ی ما را
ببر از یاد خاطره‌ها
. . .
. . .

* * *

error: Content is protected !!